समबाहु त्रिभुज

  • समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल = ( भुजा )2 × √34